• Authentiek
 • Oprecht
 • Creatief en deskundig

Speciale maatregelen Corona

De belangrijkste steunmaatregelen van de overheid met betrekking tot de coronacrisis zijn inmiddels opengesteld. Maar ook de eerste wijzigingen zijn inmiddels al weer doorgevoerd. Kortom, tijd om u weer eens bij te ‘praten’ over de actuele stand van zaken.

Update van de NOW-regeling

De nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)’ is nu ruim een week opengesteld. De eerste aanvragen zijn ingediend en de eerste voorschotten worden al uitbetaald. Maar er zijn ook vragen over de toepassing van de regeling en inmiddels is de regeling ook al weer op diverse punten gewijzigd. Hierna daarom de belangrijkste zaken met betrekking tot deze steunmaatregel.

Indienen NOW-aanvraag

De aanvraag dient u in met het NOW-formulierLet op! De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend. Voor de periode die u kiest, heeft u de keuze uit 3. Maar u kunt uw keuze later niet meer wijzigen. Kortom, kies bewust en zorgvuldig! U heeft geen eHerkenning of andere authenticatie nodig, maar alleen uw loonheffingennummer. U dient voor elk loonheffingennummer een aparte aanvraag in. Mocht er op de website van het UWV een storing optreden, bijvoorbeeld door het grote aantal aanvragen, dan kunt u het later nog eens proberen. Een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Het is best een lastige opgave om het formulier goed in te vullen. Daarom kunt u ons machtigen om dit voor u te regelen. In de bijlage treft u de volmacht aan.

Latere eindafrekening

Als het UWV uw NOW-aanvraag positief beoordeelt, krijgt u eerst een voorschot van 80% uitgekeerd. Daarna moet u binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor is in de meeste gevallen een accountantsverklaring vereist. Het UWV heeft voor het beoordelen van uw aanvraag en de eindafrekening nu meer tijd gekregen, namelijk 52 weken in plaats van de eerder vastgestelde 22 weken. Bij de eindafrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Kortom, vraag bij de indiening niet te veel en niet te weinig. Schat zo zuiver mogelijk.

DGA-loon en NOW-aanvraag

De NOW-regeling neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Bent u directeur- grootaandeelhouder (dga) van uw bv, dan is het de vraag of uw loon bij de NOW-aanvraag moet worden meegeteld voor de loonsom.

Uw (dga-)loon telt slechts mee als u verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Uw loon zal daarom vaak niet meetellen. U bent immers meestal niet verplicht verzekerd voor deze wetten. Het loon van vrijwillig verzekerden voor de genoemde wetten telt ook niet mee. Een vrijwillige verzekering voor u als dga in de zin van de Ziektewet heeft voor u geen zin, omdat uw bv bij ziekte verplicht is om uw loon door te betalen.

Update TOGS-regeling / het Noodloket

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket) staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beperkende Coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Daarbij lag de focus oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten die veroorzaakt werden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering.

Daardoor vielen veel ondernemers buiten de boot voor deze regeling. Inmiddels is de toegang tot de regeling verder uitgebreid.

TOGS-regeling voor nog meer ondernemers toegankelijk

Deze lijst met ondernemers is opnieuw uitgebreid. Naast de non-foodsector met ondernemers zoals winkeliers, komen nu ook (onder meer) kleine MKB-winkeliers in de food, de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus kunnen in beginsel gebruikmaken van de TOGS-regeling/ het Noodloket. Check de lijst om te kijken of uw bedrijf nu wel kwalificeert voor deze tegemoetkoming.

TOGS ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

De TOGS-regeling/het Noodloket richtte zich oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten, die veroorzaakt worden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Als uw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis werden verricht, dan werd u eerder nog uitgesloten van deze regeling. Maar daar is nu ook verandering gekomen. U kunt ook een beroep op de TOGS-regeling/ het Noodloket doen als in of vanuit uw woning significante bedrijvigheid plaatsvindt. Er geldt wel een extra voorwaarde. U moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat uw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig. Door deze verruiming van de toegang tot de TOGS-regeling/ het Noodloket kunt u bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als u een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis heeft of een manege achter uw woning. Ook rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven kunnen nu voor de regeling in aanmerking komen.

Meld verkeerde SBI-code

Denkt u op basis van uw hoofdactiviteit in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling/ het Noodloket, maar bent u onder de verkeerde SBI-code  geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel? In dat geval kunt u dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, die de regeling uitvoert. Die beoordeelt elk geval op redelijkheid en billijkheid of toetst de activiteiten aan de economische activiteit waarmee u staat ingeschreven in het Handelsregister.

TOGS – wat valt onder de vaste lasten?

De TOGS-regeling/het Noodloket stelt als voorwaarde dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten zijn. Maar waar bestaan deze vaste lasten nu eigenlijk uit? Wij hebben met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeld en ook zij hebben (nog) geen overzicht van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Bent u als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg voor coronapatiënten, maar lijdt u wel omzetverlies door de coronacrisis? In dat geval kunt u vanaf 1 mei 2020 ook een continuïteitsbijdrage krijgen van uw zorgverzekeraar. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking zijn onder meer laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, maar ook de wijkverpleging, het zittend ziekenvervoer en de zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen van de ondersteuning gebruikmaken. De regeling is niet bedoeld voor zorg en diensten die door of via opticiens worden verricht.

Continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld om de vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten te kunnen blijven betalen. De bijdrage wordt verleend over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kan bij voorschot worden uitbetaald. Het voorschot bedraagt per maand 70% van 1/12-deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis, mits dat hoger is dan € 250. Het voorschot wordt verrekend met de later dit jaar door u als zorgaanbieder ingediende declaraties voor zorgkosten. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars de openstaande declaraties versneld aan u uit.

Samenloop met TOGS-regeling

Om te voorkomen dat de continuïteitsbijdrage samenloopt met de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling/het Noodloket, wordt er voor de toepassing van de TOGS-regeling een extra verklaring van zorgondernemers gevraagd. Daaruit moet blijken in hoeverre hun omzetverlies en personeelskosten al worden vergoed via de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.

Ook eenvoudiger en sneller bijzonder uitstel voor andere belastingen

De versoepelde procedure voor verzoeken om bijzonder uitstel voor drie maanden is uitgebreid naar andere belastingsoorten en heffingen. Naast voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing, kan u nu ook versoepeld bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor:

 • milieubelastingen (opslag duurzake energie (ODE), energie-, kolen- en afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater);
 • accijns (alcohol, tabak en minerale oliën);
 • verhuurderheffing;
 • assurantiebelasting;
 • kansspelbelasting;
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

U geeft voor elk van deze belastingen/heffingen afzonderlijk aan of u bijzonder uitstel van betaling wilt hebben wegens betalingsproblemen in verband met de coronacrisis.

Uitzondering

Dit geldt niet voor de vijf belastingen waarvoor het versoepelde uitstelbeleid eerst gold (inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage ZW, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting). Voor deze belastingen kunt u in één keer tegelijk digitaal bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u een aanslag van een van deze belastingen ontvangen, dan kunt u voor alle vijf belastingen in één keer uitstel vragen. U hoeft daarvoor dus niet eerst aanslagen voor alle vijf belastingen te hebben.

Langer uitstel aanvragen ook versoepeld

Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? In dat geval kunt u langer dan 3 maanden uitstel aanvragen onder de versoepelde voorwaarden. U moet wel bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat uw omzetcijfers of uw bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Is uw belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan moet u aan de Belastingdienst een verklaring van een derde deskundige, zoals een belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie, overleggen om langer dan 3 maanden uitstel te kunnen krijgen.

Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Als u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting, moet u bij de Belastingdienst ook steeds een melding doen van betalingsonmacht. Dit om een beroep op uw bestuurdersaansprakelijkheid te beperken.

Sinds kort hoeft u dit niet meer te doen in het geval u als bestuurder bijzonder uitstel van betaling aanvraagt voor de loonheffingen en/of omzetbelasting voor uw bv of andere rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wegens het coronavirus wordt dan namelijk ook als melding betalingsonmacht aangemerkt voor verzoeken in de komende perioden. Dit geldt ook op het moment dat uw bv pas op basis van de naheffingsaanslag om uitstel van betaling verzoekt. Uw rechtspersoon moet dan vanzelfsprekend de loonheffingen en/of omzetbelasting niet kunnen betalen.

Voorbeeld ter verduidelijking

Stel uw bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt uw bv de naheffingsaanslag. Hiervoor doet u namens uw bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Dit verzoek wordt dan als melding betalingsonmacht aangemerkt. De melding is niet alleen tijdig voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari.

Let op! Doet u een beroep op uitstel van betaling? Zorg wel dat uw aangifte doet. Het doen van aangifte en het betalen van belastingen zijn twee verschillende dingen.

Kunt u de btw terugvragen bij annuleringen?

Heeft u met annuleringen te maken vanwege de beperkende maatregelen in het sociaal verkeer, denk aan sport- en andere evenementen? En heeft u in dat geval de btw over de ticketverkoop al afgedragen? Dan heeft u de volgende opties. U betaalt het bedrag dat uw klanten hebben betaald geheel of gedeeltelijk aan hen terug. U kunt dan de btw over het terugbetaalde bedrag terugvragen. Betaalt u niets terug aan uw klanten? In dat geval moet u eerst vaststellen of de vergoeding een schadevergoeding is, of nog steeds een vergoeding voor het recht op een prestatie.

Is het bedrag dat uw klanten hebben betaald een schadevergoeding, dan is deze onbelast. Hebt u in dit geval de btw al afgedragen, dan kunt u de afgedragen btw terugvragen. Staat tegenover de vergoeding nog steeds een recht op een prestatie, dan kunt u de eventueel al afgedragen btw niet terugvragen. Of de betaling als een schadevergoeding moet worden aangemerkt, is niet altijd eenvoudig te bepalen. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

Deblokkeren g-rekening

Heeft u een bedrijf dat personeel uitzendt, uitleent of detacheert en maakt u gebruik van een g-rekening? U kunt de Belastingdienst verzoeken om deze g-rekeningen te deblokkeren. Bij deblokkering geeft de Belastingdienst onder normale omstandigheden alleen het overschot vrij, maar aan ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis, zoals de bouwondernemers en de uitzendbranche, worden nu tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing en btw.

Uitstel voor WBSO-mededeling

Heeft u in 2019 gebruikgemaakt van de WBSO? In dat geval zou u voor 1 april jl. het aantal gerealiseerde S&O-uren moeten hebben opgegeven aan de RVO via het eLoket. Dit geldt ook voor de eventueel gemaakte kosten en uitgaven als u bij de eerste aanvraag niet voor het forfait heeft gekozen. De gerealiseerde gegevens over 2019 moeten ook worden doorgegeven als u wel een S&O-verklaring heeft, maar geen of minder S&O-uren heeft gerealiseerd dan vermeld in die verklaring. Het niet opgeven van de S&O-gegevens leidt tot een boete. Als dat door de Coronacrisis niet is gelukt, dan kan dit alsnog tot en met 15 juni 2020. De mededeling wordt dan niet als te laat aangemerkt en er wordt geen boete opgelegd.

WBSO- en NOW-regeling

De nieuwe NOW-regeling mag gecombineerd worden met de WBSO-regeling. Zo ontvangt u vanuit de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten en met de WBSO een tegemoetkoming in de af te dragen loonheffing.

Lagere premie BMKB-regeling

Hebt een Mkb-bedrijf met een gezond toekomstperspectief maar is uw bedrijf in liquiditeitsproblemen gekomen door de Coronacrisis? In dat geval kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is tijdelijk verder verruimd om financiering voor ondernemers toegankelijker te maken. De verruiming bestaat uit het verlagen van het premiepercentage van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het budget verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich nu accrediteren om hun klanten te financieren met een BMKB-krediet. Wilt u financiering hebben met gebruikmaking van de BMKB? Wendt u zich tot uw bank of tot ons.

Breng duidelijk uw liquiditeitsbehoefte in beeld!
De precieze impact van de Coronacrisis is moeilijk in te schatten. Toch is het belangrijk en noodzakelijk dat u een realistische inschatting maakt van de liquiditeitsbehoefte. U kunt uw adviseur vragen om u daarbij te helpen. Zo kunt u samen de komende 6 tot 9 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Het is verstandig om dit vanuit meerdere scenario’s te doen, met als basis een worse case scenario, waarbij u rekening houdt met de beschikbare fiscaal-economische steunmaatregelen van de overheid en banken. Houd daarbij onder meer rekening met:

 • de verwachte omzet terugval;
  • de verwachte ontvangsten van debiteuren, waarbij de geldende betaaltermijn hier niet meer leidend is, omdat veel klanten zich in dezelfde situatie bevinden;
  • de afbouw van variabele kosten (personeel/inkoop/brandstof etc.);
  • de doorlopende uitgaven voor vaste kosten (personeel/huisvesting etc.);
  • de verwachte uitgaven aan crediteuren rekening houdend met de afbouw van variabele kosten en de doorlopende uitgaven voor externe vaste kosten
  • uitstel/afstel van investeringen;
  • uitstel van aflossingen en de rente op leningen;
  • de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling;
  • het uitstel van betaling voor de loon-, omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting en overige belastingen/heffingen;
  • de tijdelijke ondersteuning inkomen zelfstandigen (TOZO)
  • ondersteuning uit de TOGS-regeling/ het Noodloket;
  • de verruiming BMKB-financiering en/of andere verruimde financieringsregeling;
  • de overbruggingsfinanciering van banken (rekening courant/factoring)

Het is noodzakelijk om de liquiditeitsontwikkeling op periodieke dag- c.q. weekbasis te monitoren, zodat u nieuwe knelpunten snel inzichtelijk heeft en ook daar op kunt anticiperen.

Specifiek krediet voor innovatieve bedrijven

Bent u een start-up of scale-up of heeft u een ander innovatief bedrijf en bent u getroffen door de coronacrisis? Dan komt er ook voor uw bedrijf waarschijnlijk eind april een specifieke kredietmogelijkheid beschikbaar. Omdat u mogelijk vaak geen bankrelatie heeft, wordt de nieuwe kredietmogelijkheid verstrekt door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het kabinet stelt € 100 miljoen ter beschikking voor deze kredietmogelijkheid.

Verdere verruiming GO-regeling

Ook het budget van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) wordt verder verruimd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Daarnaast is het garantiepercentage verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB, mits zij getroffen zijn door de Coronacrisis.

Nieuwe extra garantieregeling voor leverancierskredieten op komst

Veel ondernemers in de detailhandel dreigen problemen te krijgen met de bevoorrading, omdat kredietverzekeraars hun kredietlimieten beëindigen of verlagen vanwege de Coronacrisis. Nieuwe aanvragen worden daarom vaak afgewezen. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuwe garantieregeling voor leverancierskredieten. De nieuwe garantieregeling moet de kredietverzekeraars voldoende zekerheid bieden dat de kredieten worden terugbetaald. Het kabinet gaat daartoe de overeenkomsten van leveranciers voor naar schatting € 12 miljard herverzekeren. Als de garantieregeling klaar is, moet de Europese Commissie eerst toestemming geven voordat de regeling in werking kan treden. De regeling mag namelijk geen verboden staatssteun zijn.

Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte tijdens coronacrisis

U kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woonruimte mag u voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. Daar zijn strikte spelregels aan verbonden. Zo moet u maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuurt u deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd uit, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.

Spoedmaatregel maakt verlenging mogelijk

Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode, het is enkel mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Maar u kunt of wilt wellicht uw pand niet voor onbepaalde tijd verhuren. Daarom kan de huidige wet voor u de reden zijn om het contract op te zeggen. Voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden en voor u is het nu ook een lastige tijd om een nieuwe huurder te vinden.

Daarom is het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de Coronacrisis. Deze wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. U kunt deze huurcontracten eenmalig verlengen met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de Coronacrisis langer duurt, is het mogelijk om deze spoedmaatregel te verlengen.

Uitstel bij betalingsproblemen hypotheeklasten

Hoewel de meeste steunmaatregelen zijn getroffen voor ondernemers en werkgevers, worden ook particulieren met betalingsproblemen hier en daar tegemoet gekomen. Heeft u problemen met het tijdig betalen van de hypotheeklasten? Neem dan contact op met uw bank. Banken hebben toegezegd om bij de concrete situatie passende oplossingen aan te bieden. Sommige grote banken bieden drie maanden uitstel aan als de betaalproblemen door de Coronacrisis worden veroorzaakt. U hoeft dan ook geen (extra) kosten of vertragingsrente te betalen. Ook het gedeeltelijk betalen van hypotheeklasten behoort soms tot de mogelijkheden. Uiteraard moet u de achterstallige betalingen later wel inhalen.

Ondersteuning

De materie is complex en sommige maatregelen zullen ook op elkaar inwerken. Heeft u vragen of hulp of ondersteuning nodig, neem dan contact op. Natuurlijk ben ik er ook voor u!

Ron Meijer


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome
Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen? Stel hier je vraag.