• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Ondernemer in de knel, vergeet de Successiewet niet.

Natuurlijk kan een ondernemer die in de knel zit en door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer ziet, aankloppen bij de overheid. Er zijn verschillende regelingen. De meeste ondernemers en adviseurs weten de weg naar de verschillende loketten gretig te vinden. Dit laat ik nu voor wat het is. Ik wil aandacht vragen voor een mogelijkheid die binnen de Successiewet wordt geboden. In artikel 33 van deze belastingwet is opgenomen wanneer een schenking belastingvrij kan geschieden. Hieronder de wettekst.

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:

1°. van:de Koning;

de vermoedelijke opvolger van de Koning;

de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan;

de echtgenoot of echtgenote van de Koning, de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke opvolger van de Koning of de echtgenoot of echtgenote van de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan;

uit hoofde van hun functie en hoedanigheid;

2°. door de Staat, of van de Staat, een provincie, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of gemeente;

3°. door een provincie of gemeente in Nederland, zonder bijzondere opdracht of met een opdracht, indien en voor zover deze opdracht aan de schenking niet het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;

4°. door een algemeen nut beogende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;

5°. door een kind van de ouders, tot een bedrag van € 5.515, met dien verstande dat dit bedrag voor een kind tussen 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar wordt verhoogd, mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan, tot een bedrag van: € 26.457;

€ 55.114, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, indien het bedrag is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind en deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk, of;

€ 103.643, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, indien het bedrag een schenking ten behoeve van een eigen woning betreft;

6°. [vervallen;]

7°. in alle andere gevallen: € 2.208, met dien verstande dat dit bedrag voor iemand tussen 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden, wordt verhoogd tot een bedrag van € 103.643 indien het een schenking ten behoeve van een eigen woning betreft en mits op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan;

8°. door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen;

9°. door iemand te wiens laste over die verkrijging inkomstenbelasting of een voorheffing van die belasting wordt geheven;

10°. van een algemeen nut beogende instelling, voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang;

11°. door een rechtspersoon, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft de bevordering van de materiële en geestelijke belangen van de werknemers in het bedrijf van de schenker, dan wel in de bedrijven van de schenker en anderen, of van de nabestaanden van die werknemers;

12° indien en voor zover de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is bedoeld in artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek . Voor zover een ingevolge deze bepaling van schenkbelasting vrijgestelde verkrijging haar grond vindt in de voldoening aan een natuurlijke verbintenis als is bedoeld in de vorige volzin tot verzorging na het overlijden van de schuldenaar – de omzetting van zodanige verbintenis in een rechtens afdwingbare daaronder begrepen – wordt zij geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen. Voor zover een schenking van een periodieke uitkering door een werkgever of zijn echtgenoot of door een pensioenfonds aan een nabestaande van een werknemer ingevolge deze bepaling is vrijgesteld van schenkbelasting, wordt zij, voor de toepassing van deze wet, beschouwd als een aan de werknemer toe te rekenen bevoordeling krachtens een ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding;

13°. door een sociaal belang behartigende instelling, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang;

14°. door een steunstichting SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn bestemd voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting.

U ziet dat er binnen de Successiewet ook opties zijn om ondernemers, zoals bijvoorbeeld uw zoon of dochter, te helpen. Met name 8° lijkt mij een prima optie om de ondernemer te helpen en laten we uzelf ook niet vergeten. Ook u kunt belasting besparen. Uw belastingbesparing ziet bijvoorbeeld op het verlagen van uw inkomen uit sparen en beleggen, ook wel box 3 genoemd. Door te schenken verlaagd uw vermogen en betaalt u minder inkomstenbelasting over uw vermogen. En wat te denken van de erfbelasting als u er niet meer bent? Door gebruik te maken van de vrijstellingen bij schenken verlaagd u nalatenschap en hoeft er minder erfbelasting over uw nalatenschap te worden afgedragen.

Kortom, laten we elkander helpen, onszelf niet vergeten en de mogelijkheden gebruiken die de wet ons allen biedt.

Met vriendelijke groet,

Ron


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome
Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen? Stel hier je vraag.