• Authentiek
  • Oprecht
  • Creatief en deskundig

Belaste schenking ontvangen? Doe aangifte schenkbelasting.

In geval van een belaste schenking moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan. Deze moet twee maanden na het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden, zijn ingediend, aldus voor 1 maart. Als er geen aangiftebiljet is uitgereikt, moet men hier binnen twee maanden + twee weken na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden om verzoeken, art. 2(4) Uitv.reg. AWR. Aldus voor 15 maart.

Hoe aangifte doen

Inmiddels kan digitaal aangifte schenkbelasting worden gedaan door met het DigiD in te loggen op mijn.belastingdienst.nl.

Schenkingen boven de grens

Schenkingen die binnen de normale vrijstellingen vallen, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor de verhoogde schenkvrijstelling moet echter wel aangifte worden gedaan, waarin daarop een beroep wordt gedaan. De ervaring is overigens dat als men daarmee te laat is, dit er niet toe leidt dat door de vrijstelling een streep wordt gezet.

Partners

Voor de toepassing van het tarief worden schenkingen aan partners samengeteld, art. 26(1) SW. Als vader €50.000 schenkt aan zijn dochter en €50.000 aan de vriend van zijn dochter, is bij de dochter het tarief van 10% van toepassing en bij de vriend van de dochter het tarief van 36%. Als dochter en vriend nu partners zijn in de zin van de SW, dan geldt ook voor de vriend het tarief van 10%. Er wordt dan wel één vrijstelling schenkbelasting ingeleverd, te weten de algemene vrijstelling van de vriend.

Meerdere schenkingen pas na afloop aangifte schenkbelasting

Gedurende het kalenderjaar aan dezelfde begiftigde gedane schenkingen worden aangemerkt als deel uitmakend van één schenking, art. 27 SW. Dit is de reden waarom pas na afloop van het jaar aangifte schenkbelasting kan/hoeft te worden gedaan.

Adres

In de aangifte schenkbelasting moet het adres worden gekozen. De inspecteur kan de aanslag desgewenst aan de schenker adresseren, art. 43(1) SW.

Vergeten en direct boete?

Voor de boete bij het niet of te laat doen van aangifte. Naar verluidt is de ervaring dat de fiscus meestal geen (verzuim)boete oplegt.Het komt nogal eens voor dat wordt ‘vergeten’ aangifte te doen van schenkingen. Soms kan de inspecteur aan de hand aan een vermogensachtergang (bij de schenker) of -vooruitgang (bij de begiftigde) het vermoeden ontlenen dat mogelijk een schenking heeft plaatsgevonden.

Een aanslag wegens een gift was opgelegd aan de ouders gezamenlijk. Bij een schenking aan meerdere personen is het echter niet toegestaan de verkrijgingen van deze personen in één aanslag te betrekken die aan hen gezamenlijk wordt opgelegd. De aanslag wordt vernietigd, HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4316.

Navordering schenkbelasting

De navorderingstermijn voor de aangifte schenkbelasting is geregeld in art. 66 SW. De reguliere termijn van vijf jaar gaat in:

– indien aangifte is gedaan: het einde van het jaar van schenking;
– indien geen aangifte is gedaan: de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of de begiftigde bij de burgerlijke stand. Dit betekent dat er ten aanzien van schenkingen waarvan geen aangifte is gedaan, nog kan worden nagevorderd zolang de schenker of begiftigde leeft en vijf jaren na zijn overlijden. Zo kan navordering nog plaatsvinden ter zake van een schenking die 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Kan navordering niet plaatsvinden bij de begiftigde dan kan de fiscus navorderen bij de schenker. De schenker is namelijk aansprakelijk voor de schenkbelasting, art. 46 IW.

Sinds 1 januari 2012 kunnen de schenk- en erfbelasting met betrekking tot buitenlandse vermogensbestanddelen onbeperkt in de tijd worden nagevorderd, art. 66(3) SW.

Schenking of lening

Soms is niet duidelijk of de overmaking van een geldbedrag een schenking behelsde of een lening. De bedoeling van partijen moet worden afgeleid uit hun gedragingen. Of te wel zorg ervoor dat als sprake van een lening is, ook een overeenkomst van geldlening is opgesteld en ondertekend. In geval van een lening maakt het desbetreffende bedrag deel uit van de nalatenschap waarover erfbelasting is verschuldigd.

“U bent toch niet een van die Nederlanders die zijn erfgenamen opzadelt met een belastingclaim?”.

Ziet u het niet zitten

U weet nu wanneer en hoe u aangifte schenkbelasting kunt en moet doen. Maar stel nu dat u het niet zitten om tijdig en juist aangifte schenkbelasting te doen. Dan is het goed te weten dat ik u hier graag bij help.

Toch kan ik het niet laten u te wijzen op de mogelijkheden van fiscale planning om bijvoorbeeld de erfbelasting te besparen. U bent toch niet een van die Nederlanders die zijn erfgenamen opzadelt met een belastingclaim? Neem gerust contact op voor meer informatie. Tijdens kantooruren kan dit middels (video)chat door rechtsonder op de button te klikken.

Ron Meijer


Vragen?

Heeft u naar aanleiding van vorenstaande nog één of meerdere vragen? Geen punt! U kunt mij uw casus online voorleggen. Hiervoor heb ik de optie gratis sparren met Ron bedacht. Tijdens dit half uur kunt u mij uw vraag of vragen voorleggen. Misschien kan ik u zo verder helpen en bent u direct geholpen. Is het antwoord complex en vraagt het meer tijd dan kunnen we dit ook dan bespreken. Klik hier om een afspraak te maken.


DE APP

Vanaf nu alle fiscale informatie in de app Blauwe Vrijdag.
vertel mij meer...


Blij met mijn fiscale tip?

Wees sportief en gun mij een kop koffie 😉.

Voor het voeren van uw dagelijkse administratie maken we gebruik van de diensten van Adrome